AI viết giao hưởng dang dở của Beethoven

"Bản giao hưởng số 10" Beethoven đang viết dở được AI hoàn thiện, ra mắt nhân 250 năm ngày sinh của ông.

AI viết giao hưởng dang dở của Beethoven
"Bản giao hưởng số 10" Beethoven đang viết dở được AI hoàn thiện, ra mắt nhân 250 năm ngày sinh của ông.