Bài tập kiểm tra từ vựng ngữ pháp tổng quát

Dạng bài ngữ pháp tổng quát thường chiếm khá nhiều câu trong các đề thi, đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức về thời thì, các loại từ, câu giả định, mệnh đề quan hệ...

Bài tập kiểm tra từ vựng ngữ pháp tổng quát
Dạng bài ngữ pháp tổng quát thường chiếm khá nhiều câu trong các đề thi, đòi hỏi học sinh nắm chắc kiến thức về thời thì, các loại từ, câu giả định, mệnh đề quan hệ...