Bài tập về câu bị động trong tiếng Anh

"She _______ of the accident yet", bạn sẽ điền "hasn't been informed", "hasn't being informed" hay "wasn't been informed" vào chỗ trống trong câu trên?

Bài tập về câu bị động trong tiếng Anh
"She _______ of the accident yet", bạn sẽ điền "hasn't been informed", "hasn't being informed" hay "wasn't been informed" vào chỗ trống trong câu trên?