Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân

Bộ Y tế hướng dẫn, người tiêm đủ liều vaccine, người khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có điều tra dịch tễ, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. ]]>

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dânBộ Y tế hướng dẫn, người tiêm đủ liều vaccine, người khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có điều tra dịch tễ, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân. ]]>