Bồi đắp trí tuệ cảm xúc cho trẻ

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng thể hiện và quản lý cảm xúc cá nhân, tôn trọng người khác. Trẻ có thể bồi đắp EQ từ khi mới biết đi.

Bồi đắp trí tuệ cảm xúc cho trẻ
Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng thể hiện và quản lý cảm xúc cá nhân, tôn trọng người khác. Trẻ có thể bồi đắp EQ từ khi mới biết đi.