Cách chinh phục học bổng tiến sĩ từ 7 trường top đầu thế giới

Theo Xuân Bách, bài luận là yếu tố quan trọng nhất của hồ sơ, thể hiện tư duy nghiên cứu của người viết và nên được chuẩn bị tối thiểu ba tháng.

Cách chinh phục học bổng tiến sĩ từ 7 trường top đầu thế giới
Theo Xuân Bách, bài luận là yếu tố quan trọng nhất của hồ sơ, thể hiện tư duy nghiên cứu của người viết và nên được chuẩn bị tối thiểu ba tháng.