Cho phép dạy trực tuyến thay thế dạy trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường tổ chức dạy học trực tuyến một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học để hỗ trợ hoặc thay thế dạy trực tiếp.

Cho phép dạy trực tuyến thay thế dạy trực tiếp
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường tổ chức dạy học trực tuyến một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học để hỗ trợ hoặc thay thế dạy trực tiếp.