Công bố kết quả cuộc thi toàn cầu về ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh y tế

Ngày 7/4/2021, VinBigdata công bố kết quả của Cuộc thi Ứng dụng AI phát hiện điểm bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực với tổng giải thưởng trị giá 50.000 USD. ]]>

Công bố kết quả cuộc thi toàn cầu về ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh y tế
Công bố kết quả cuộc thi toàn cầu về ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh y tếNgày 7/4/2021, VinBigdata công bố kết quả của Cuộc thi Ứng dụng AI phát hiện điểm bất thường trên ảnh X-quang lồng ngực với tổng giải thưởng trị giá 50.000 USD. ]]>