Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề tham khảo đánh giá năng lực

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu chia làm ba phần là tư duy định lượng, tư duy định tính và khoa học.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề tham khảo đánh giá năng lực
Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu chia làm ba phần là tư duy định lượng, tư duy định tính và khoa học.