Đáp án bài toán chiếc nhẫn vàng

Một vài bạn biết sử dụng đặc điểm hình học và vận dụng định lý Pitago để tìm ra diện tích bề mặt chiếc nhẫn vàng là 819π.

Đáp án bài toán chiếc nhẫn vàng
Một vài bạn biết sử dụng đặc điểm hình học và vận dụng định lý Pitago để tìm ra diện tích bề mặt chiếc nhẫn vàng là 819π.