Đáp án bài toán đường đi ngắn nhất trên lưới ô vuông

Nhiều bạn tìm ra đáp số đúng nhưng không đưa ra cách giải lớp 6 để xác định con đường ngắn nhất mà chưa cần dùng căn thức.

Đáp án bài toán đường đi ngắn nhất trên lưới ô vuông
Nhiều bạn tìm ra đáp số đúng nhưng không đưa ra cách giải lớp 6 để xác định con đường ngắn nhất mà chưa cần dùng căn thức.