Đề xuất miễn quan trắc môi trường định kỳ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu đề xuất tại dự thảo Nghị định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, trình Bộ Tư pháp ngày 23/9.

Đề xuất miễn quan trắc môi trường định kỳ
Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu đề xuất tại dự thảo Nghị định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, trình Bộ Tư pháp ngày 23/9.