Điều gì xảy ra nếu ADN ngừng đột biến?

Nếu không có đột biến gene, loài người sẽ tránh được một số bệnh tật nhưng cuối cùng có thể suy thoái do mất đi khả năng tiến hóa.

Điều gì xảy ra nếu ADN ngừng đột biến?
Nếu không có đột biến gene, loài người sẽ tránh được một số bệnh tật nhưng cuối cùng có thể suy thoái do mất đi khả năng tiến hóa.