Hai ngả đường của người hồi hương

Sau khi trở về từ các thành phố, một số người xác định ở lại bám lấy quê hương, nhóm khác đang rục rịch quay trở lại các tỉnh phía Nam.

Hai ngả đường của người hồi hương
Sau khi trở về từ các thành phố, một số người xác định ở lại bám lấy quê hương, nhóm khác đang rục rịch quay trở lại các tỉnh phía Nam.