Lý do loài ốc sên nhỏ sóng sót sau sự kiện tuyệt chủng

Sử dụng máy tính mini, các nhà nghiên cứu đã hiểu tại sao Partula hyalina là loài ốc sên bản địa duy nhất còn tồn tại trên quần đảo Society.

Lý do loài ốc sên nhỏ sóng sót sau sự kiện tuyệt chủng
Sử dụng máy tính mini, các nhà nghiên cứu đã hiểu tại sao Partula hyalina là loài ốc sên bản địa duy nhất còn tồn tại trên quần đảo Society.