Mời và đáp lại lời mời một cách lịch sự trong tiếng Anh

Trước khi mời ai cùng làm việc gì đó, bạn nên đặt vấn đề và gợi mở về lý do bằng mẫu câu "Are you free...".

Mời và đáp lại lời mời một cách lịch sự trong tiếng Anh
Trước khi mời ai cùng làm việc gì đó, bạn nên đặt vấn đề và gợi mở về lý do bằng mẫu câu "Are you free...".