Nam Đại Dương trở thành đại dương thứ 5

Nam Đại Dương được xác định nhờ dòng hải lưu chảy xung quanh châu Nam Cực, tiếp giáp với Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Nam Đại Dương trở thành đại dương thứ 5
Nam Đại Dương được xác định nhờ dòng hải lưu chảy xung quanh châu Nam Cực, tiếp giáp với Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.