Ngày Du lịch Thế giới 2021: vì sự tăng trưởng giữa đại dịch

Chủ đề của ngày Du lịch Thế giới 27/9 là "Du lịch vì sự tăng tưởng bao trùm" với tiêu chí không để ai trong ngành bị bỏ lại phía sau.

Ngày Du lịch Thế giới 2021: vì sự tăng trưởng giữa đại dịch
Chủ đề của ngày Du lịch Thế giới 27/9 là "Du lịch vì sự tăng tưởng bao trùm" với tiêu chí không để ai trong ngành bị bỏ lại phía sau.