Pha thêm muối tên lửa nước có bay cao hơn không?

Khi thiết kế tên lửa nước, nếu bổ sung thêm muốn vào nước liệu tên lửa có bay cao hơn không? Vì sao? (Lê Hường)

Pha thêm muối tên lửa nước có bay cao hơn không?
Khi thiết kế tên lửa nước, nếu bổ sung thêm muốn vào nước liệu tên lửa có bay cao hơn không? Vì sao? (Lê Hường)