Phục dựng thằn lằn bay từ hóa thạch 115 triệu năm

Hóa thạch gần như hoàn chỉnh ở Brazil cho phép các nhà khoa học mô phỏng chi tiết hình dạng của loài thằn lằn bay tiền sử Tupandactylus navigans.

Phục dựng thằn lằn bay từ hóa thạch 115 triệu năm
Hóa thạch gần như hoàn chỉnh ở Brazil cho phép các nhà khoa học mô phỏng chi tiết hình dạng của loài thằn lằn bay tiền sử Tupandactylus navigans.