Phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và 6 tại Hà Nội

Năm học 2021-2022, học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và 6 sẽ phải xét tuyển hoặc thi tuyển trong tháng 6-7, sớm hơn năm ngoái khoảng một tháng.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và 6 tại Hà Nội
Năm học 2021-2022, học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và 6 sẽ phải xét tuyển hoặc thi tuyển trong tháng 6-7, sớm hơn năm ngoái khoảng một tháng.