Sự sống từ quyết định táo bạo: Chia đôi máy ECMO

Chia đôi máy ECMO cho 2 bệnh nhân COVID-19 cùng sử dụng là sáng kiến táo bạo của bác sĩ để cứu sống người bệnh ở Bệnh viện 175.  ]]>

Sự sống từ quyết định táo bạo: Chia đôi máy ECMO
Sự sống từ quyết định táo bạo: Chia đôi máy ECMOChia đôi máy ECMO cho 2 bệnh nhân COVID-19 cùng sử dụng là sáng kiến táo bạo của bác sĩ để cứu sống người bệnh ở Bệnh viện 175.  ]]>