Tập đoàn FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát chương trình SEANUTS II

Tập đoàn FrieslandCampina công bố hoàn tất giai đoạn thu thập số liệu trong chương trình Khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS II). ]]>

Tập đoàn FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát chương trình SEANUTS II
Tập đoàn FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát chương trình SEANUTS IITập đoàn FrieslandCampina công bố hoàn tất giai đoạn thu thập số liệu trong chương trình Khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS II). ]]>