Thành lập 3 trường trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định thành lập ba trường trực thuộc gồm Trường Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thành lập 3 trường trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định thành lập ba trường trực thuộc gồm Trường Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông.