Thiên thể bay gần Trái Đất hơn vệ tinh

Một tiểu hành tinh bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 26.876 km chỉ 4 ngày sau khi được phát hiện.

Thiên thể bay gần Trái Đất hơn vệ tinh
Một tiểu hành tinh bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 26.876 km chỉ 4 ngày sau khi được phát hiện.