Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

"I've brought cookies. Do you want ____ ?", bạn sẽ điền "one", "ones" hay "this" vào chỗ trống trong câu trên?

Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh
"I've brought cookies. Do you want ____ ?", bạn sẽ điền "one", "ones" hay "this" vào chỗ trống trong câu trên?