Trung Quốc kiểm soát Covid-19 bằng thẻ xanh thế nào

Tại Trung Quốc, người dân có thể tự do đi lại nếu mã sức khoẻ của họ hiển thị màu xanh.

Trung Quốc kiểm soát Covid-19 bằng thẻ xanh thế nào
Tại Trung Quốc, người dân có thể tự do đi lại nếu mã sức khoẻ của họ hiển thị màu xanh.