Trường học xử trí thế nào với chuỗi lây nhiễm ở Bắc Ninh

Đối mặt với 7 ca nhiễm trong hai ngày, các trường học nhanh chóng áp dụng hướng dẫn của ngành y tế đồng thời trấn an phụ huynh.

Trường học xử trí thế nào với chuỗi lây nhiễm ở Bắc Ninh
Đối mặt với 7 ca nhiễm trong hai ngày, các trường học nhanh chóng áp dụng hướng dẫn của ngành y tế đồng thời trấn an phụ huynh.