Trường phổ thông chưa tính đến kiểm tra học kỳ online

Hy vọng chỉ dừng đến trường 1-2 tuần, các trường phổ thông chuyển sang ôn tập online cho học sinh, chờ ngày đi học trở lại sẽ kiểm tra nốt học kỳ II.

Trường phổ thông chưa tính đến kiểm tra học kỳ online
Hy vọng chỉ dừng đến trường 1-2 tuần, các trường phổ thông chuyển sang ôn tập online cho học sinh, chờ ngày đi học trở lại sẽ kiểm tra nốt học kỳ II.