Trường tiểu học gặp khó vì chờ sáp nhập

Thiếu hiệu phó, kế toán, nhân viên y tế, văn thư, thủ quỹ, nhưng trường Tiểu học Trà Phong 1 không được bố trí người do chờ sáp nhập.

Trường tiểu học gặp khó vì chờ sáp nhập
Thiếu hiệu phó, kế toán, nhân viên y tế, văn thư, thủ quỹ, nhưng trường Tiểu học Trà Phong 1 không được bố trí người do chờ sáp nhập.