TS Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

TS Lâm Thành Hiển, 51 tuổi, được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng thời gian 5 năm.

TS Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng
TS Lâm Thành Hiển, 51 tuổi, được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng thời gian 5 năm.