Vấn đề 'mỗi địa phương một ứng dụng chống dịch' gây tranh cãi

Việc phát triển giải pháp riêng khiến người dân phải cài nhiều ứng dụng, nhưng cũng có ý kiến rằng điều này giúp địa phương chủ động trong chống dịch.

Vấn đề 'mỗi địa phương một ứng dụng chống dịch' gây tranh cãi
Việc phát triển giải pháp riêng khiến người dân phải cài nhiều ứng dụng, nhưng cũng có ý kiến rằng điều này giúp địa phương chủ động trong chống dịch.