Việt Nam có dịch vụ đám mây xác thực mạnh

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh không mật khẩu (VinCSS FIDO2 Cloud), lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Việt Nam có dịch vụ đám mây xác thực mạnh
Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh không mật khẩu (VinCSS FIDO2 Cloud), lần đầu tiên có tại Việt Nam.