Việt Nam đã ban hành hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia

Các tiêu chuẩn được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành thuộc nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng.

Việt Nam đã ban hành hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia
Các tiêu chuẩn được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành thuộc nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng.