Vinschool xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho học sinh

Hệ thống trường Vinschool sẽ phối hợp với Vinmec sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ học sinh Vinschool từ lớp 1 đến lớp 12. ]]>

Vinschool xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho học sinh
Vinschool xét nghiệm miễn phí COVID-19 cho học sinhHệ thống trường Vinschool sẽ phối hợp với Vinmec sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ học sinh Vinschool từ lớp 1 đến lớp 12. ]]>