Yahoo lại bị bán

Chủ sở hữu Yahoo, Verizon Communications chốt được thỏa thuận để bán công ty này cùng AOL. ]]>

Yahoo lại bị bán
Yahoo lại bị bánChủ sở hữu Yahoo, Verizon Communications chốt được thỏa thuận để bán công ty này cùng AOL. ]]>